گوشەای از اعتراض و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در روز معلم Teachers Protest in Iran

Spread the facts!

١٢ اردیبهشت نقطە عطف اعتراضات معلمان در سراسر کشور

 

بە خشونت کشیدن تجمع اعتراضی مالباختگان پدیدە شاندیز در مشهد

….

Be the first to comment

Leave a Reply