واقعیتِ کرونا در ایران را بهتر بشناسیم The reality of coronavirus in Iran

Spread the facts!

….