لباس شخصیهای حکومت اسلامی معادل پیراهن قهوه ایهای فاشیسم آلمانLebas Shakhsiha Islamic version of Hitlers’ Brown Shirts

Spread the facts!

“لباس شخصی ها” کی هستند، گروهی با هویت و خاستگاه مشخص اجتماعی، یا دار و دسته یی بی ریشه اما با کارکرد موثر سیاسی؟