Hojatiyeh hand in hand with SAVAK انجمن حجتیه و رابطه با ساواک

Spread the facts!

اهمیت انجمن حجتیه در چیست؟ این گروه چه تاثیری بر اوضاع ایران در چند دهه اخیر داشته است؟

فعالیتهای ضد کمونیستی و ضد بهائی انجمن حجتیه پس از کودتای 28 مرداد با مجوز و  در  همکاری با ساواک