Shahyar Ghanbari شب‌ترانه‌های شهیار قنبری

Spread the facts!

شب‌ترانه‌های شهیار قنبری در اجرای اختصاصی او برای بی‌بی‌سی فارسی

ویدیوی رسمی‌ِ “قدغن” برای بیست سالگی ا ش