آیا تحقیقات وجود رفتارهای نژادپرستانه در جامعه امروز ایران را تایید می‌کند؟

Spread the facts!

آیا تحقیقات و مطالعات جامعه شناسی وجود رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز در جامعه امروز ایران را تایید می‌کند؟ گفتگو با مهرداد درویش پور، جامعه شناس

….

Be the first to comment

Leave a Reply