فنون مبارزه با نیروهای سرکوبگر

Spread the facts!

#MahsaAmini Women, Life, Freedom!مهسا_امینی زن، زندگی، آزادی#

و بزرگ نمایی در خصوص آن.‏میزان کارایی،‏نقطه ضعف ها ،راهکارها‏و‌ تعدادی نکته امنیتی
Fariborzkaramizandفریبرز کرمی زند
و بزرگ نمایی در خصوص آن.‏میزان کارایی،‏نقطه ضعف ها ،راهکارها‏و‌ تعدادی نکته امنیتی
Fariborzkaramizandفریبرز کرمی زند

….